SD Muhammadiyah 22 Sruni-SORTIR: Kegiatan-kegiatan

WELCOME@SD Muhammadiyah 22 Sruni Kota Surakarta

Kegiatan-kegiatan

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Paskibraka
V
4
Basket
V
5
Sepak Bola
V
6
Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
V
7
Palang Merah Remaja (PMR)
V
8
Menjahit
V
9
Baca Tulis Al Qur'an
V
10
Rebana
V
11
Tilawah
V


Updated : 03/2010
 

SD Muhammadiyah 22 Sruni-SORTIR Copyright © 2009 Community is Designed by Hend's